Mysłowice - portal miejski m-ce.pl

Wiadomości z Mysłowic

Co nie znajdzie się w PIT 2017

  • Dodano: 2016-10-20 14:00

W rozliczeniu PIT 2017 nie musimy wykazywać przychodów, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dodatków do emerytur i rent nie wykażemy w rocznym PIT 2017

Osoby, które otrzymały w 2016 roku jednorazowy dodatek do emerytury lub renty nie muszą go wykazywać w rocznej deklaracji PIT 2017, gdyż nie podlega on opodatkowaniu. ZUS nie powinien rozliczać dodatku w PIT PIT-40 lub PIT-11/A.

Zwolnienia przysługują zgodnie z zapisami ustawy ze stycznia 2016 r. o dodatku pieniężnym dla osób pobierających emerytury i renty. Jest to zasiłek wypłacany jednorazowo. Otrzymały go  również osoby, którym wypłacane są w 2016 roku świadczenia i zasiłki przedemerytalne, a także emerytury pomostowe czy też świadczenia kompensacyjne przyznawane nauczycielom.

500+ wolne od podatku PIT

Rozliczając PIT 2017 w deklaracjach  PIT-36, PIT-37 lub innych formularzach podatkowych zeznań  rocznych nie trzeba wyszczególniać kwot otrzymywanych z programu rodzina 500+.

Przepisy o świadczeniach rodzinnych przewidują też zwolnienie z opodatkowania w 2016 r. m.in. świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń alimentacyjnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych alimentów, zasiłków porodowych oraz świadczeń wychowawczych.

Zasiłki macierzyńskie oraz podwyższenia niektórych uposażeń

Do 2016 roku zasiłki macierzyńskie  z ubezpieczenia społecznego rolników były opodatkowane i trzeba było je wykazać w rocznej deklaracji PIT (jako przychody z tzw. innych źródeł). Od rozliczenia PIT 2017 za 2016 r. sytuacja ulega zmianie – zwolnione z opodatkowania są również zasiłki macierzyńskie wypłacane prze KRUS na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zwolnione z opodatkowania są również

  • zasiłki macierzyńskie z ZUS (przyznawane zarówno na starych, jak i nowych obowiązujących od 2016 roku zasadach ),
  • kwoty podwyższające uposażenie oraz kwoty zwiększające zasiłek macierzyński przyznane zgodnie ze wskazaniami art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Dofinansowania do przedszkoli i żłobków

W deklaracjach PIT 2017 nie trzeba będzie ujmować  świadczeń otrzymanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związanych z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach. Obowiązkowi podatkowemu nie podlegają również świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy gdy nie przekraczają określonych kwot:

  • 400 zł miesięcznie, gdy dziecko pracownika objęte jest płatną opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszcza do żłobka lub klubu dziecięcego,
  • 200 zł miesięcznie, gdy dziecko pracownika uczęszcza do przedszkola,.

Opodatkowaniu podlegają jedynie nadwyżki ponad tę wartość. Powinny one być rozliczone przez pracodawcę i wyszczególnione w PIT-11 przekazanym pracownikowi.

W przypadku, gdy osoby  korzystające ze świadczeń  w związku z opieką nad ich dziećmi przebywającymi w przedszkolu, żłobku itp.nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przychodem podlegającym opodatkowaniu w rocznym PIT 2017 będzie pełna wartość świadczenia – powyższe zwolnienia nie obowiązują.

Dodaj komentarz

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.