Mysłowice - portal miejski m-ce.pl

Wiadomości z Mysłowic

Czy posiadasz umowę i rachunek dot. wywozu ścieków? Ruszyły kontrole

  • Dodano: 2017-09-20 07:45, aktualizacja: 2017-09-19 11:51

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska wraz ze Strażą Miejską prowadzą kontrole umów oraz rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych, których obowiązek zawarcia spoczywa na właścicielach posesji.

Brak wymaganych dokumentów skutkować będzie pouczeniem, a następnie mandatem karnym oraz grzywną.

Każdy mieszkaniec ma obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie własnej posesji, odprowadzając nieczystości ciekłe poprzez:

a/ podłączenie instalacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Potwierdzeniem prawidłowego odprowadzania ścieków jest zawarta umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach

w razie braku możliwości podłączenia do istniejącej sieci:

b/ umiejscowienie na terenie posesji sprawnie działającej przydomowej oczyszczalni ścieków spełniającej określone wymagania. Potwierdzeniem prawidłowego odprowadzania ścieków są rachunki przedstawiające ilość i częstotliwość wywozu osadów ściekowych, które będą zgodne z informacjami zawartymi we wniosku, za pomocą którego zgłaszana była oczyszczalnia ścieków bytowych do urzędu miasta;

a w razie nieodpowiednich warunków geologicznych dla przydomowej oczyszczalni ścieków:

c/ umiejscowienie na terenie posesji szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba). Potwierdzeniem odprowadzania ścieków jest zawarta umowa z jednym z podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Mysłowice. Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych znajduje się tutaj.

Pamiętaj! Nieszczelne szambo, np. bez dna czy dziurawe, z którego następuje przenikanie ścieków do gruntu powoduje zanieczyszczenie bakteriologiczne i chemiczne gleby oraz wód i doprowadza do skażenia okolicznych terenów, a w szczególności tych wokół posesji właściciela gruntu.

Ilość ścieków na posesjach nieskanalizowanych, zaopatrzonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) powinna być zbliżona do ilości pobranej wody i tylko wskazania podlicznika będą argumentem do wyjaśnień znacznej różnicy w ilości odprowadzanych ścieków.

Mieszkańcy Mysłowic mogą zgłosić swój zbiornik do ewidencji prowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska poprzez wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Miasta Mysłowice (osobiście, drogą elektroniczną w formie skanu oryginału na adres: um@myslowice.pl lub za pomocą poczty). Druk można również wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Miasta Mysłowice w pokoju nr 2 przy ul. Strumieńskiego 5.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 32 31 71 372. Z uwagi na konieczność uzyskania wiarygodnych danych na potrzeby prowadzonej weryfikacji brak jest możliwości telefonicznego przekazywania przez mieszkańców powyższych danych.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.