Wiadomości z Mysłowic

Karta Dużej Rodziny - zmiany od 1 stycznia 2018 r.

 • Dodano: 2018-01-10 10:15

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 roku wprowadzony został nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Ponadto wprowadzono następujące zmiany w jej zakresie:

 • możliwość wnioskowania o nową formę Karty Dużej Rodziny - elektroniczną;
 • w przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 roku złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 roku. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 roku członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł;
 • w przypadku wnioskowania o Kartę w formie elektronicznej, dla każdego członka rodziny, dla którego będzie wnioskowana Karta elektroniczna, konieczne będzie wypełnienie załącznika (ZKDR-04) - informacji o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych. Załącznik ten wnioskodawca wypełnia dla każdej osoby, dla której wnosi o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej (lub obu form Karty);
 • prawo do posiadania karty przysługuje osobie, która jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium RP;
 • małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba ze rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa;
 • członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej; rodzic lub małżonek rodzica wskazuje członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć; w przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej, we wniosku obowiązany jest przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać;
 • w przypadku osób nieposiadających nr pesel, składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty;
 • zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty;
 • karta wydawana jest bezpłatnie, z zastrzeżeniem: wydanie Kary podlega opłacie w wysokości 9,21 zł w przypadku, gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną lub członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona została już karta elektroniczna i następnie wnioskuje on o wydanie karty tradycyjnej;
 • w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub danych zawartych w Karcie, lub adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym;
 • w przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym, chyba że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

Wniosek do pobrania na stronie:

http://myslowice.pl/page/2697,zs-05-uzyskanie-karty-duzej-rodziny--wydanie-duplikatu-.html

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również