Wiadomości z Mysłowic

Kwietniowa sesja Rady Miasta online

 • Dodano: 2020-04-29 10:15

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się sesja Rady Miasta Mysłowice w trybie zdalnym.

Transmisja na żywo

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Mysłowice, w tym:
 • przyjęcie protokołu z XVIII nadzwyczajnej  sesji  z dnia 8 stycznia 2020 r.,
 • przyjęcie protokołu z XIX sesji  z dnia 30 stycznia 2020 r.
 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Mysłowicach za 2019 rok, w tym rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Mysłowicach za rok 2019 (nr 6),  (nr 6_cz.2) (1107.56 KB)
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020" za 2019 rok  (nr 7) (5389.87 KB),  autopoprawka (122.79 KB).
 1. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019  (druk) (5377.47 KB).
 2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019  (druk) (10731.13 KB).
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie miasta w 2019 roku  (druk) (3641.79 KB).
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej  (druk) (20.89 KB),  (druk) (2596.23 KB).
 5. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
 • rozpatrzenia skargi Pana... na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach  (nr 4) (27.5 KB).
 1. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta  (druk) (4771.48 KB).
 3. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta  (druk) (881.17 KB).
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:
 • podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020 przeznaczonych na realizację zadań w Mysłowicach  (nr 14) (156.97 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mysłowice porozumienia z Gminą Sosnowiec w sprawie udzielenia przez Izbę Wytrzeźwień w Sosnowcu świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Mysłowice  (nr 11) (87.33 KB),
 • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mysłowice w 2020 roku  (nr 1) (2969.73 KB),
 • wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy położonego przy ul. Gen. Ziętka 120 w trybie bezprzetargowym na rzecz Pani Elżbiety Kula – Przybytek Akademia Przed – Szkolna „SKRZAT”  (nr 8) (915.91 KB),
 • zmiany Uchwały Nr XIX/279/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie Miasta Mysłowice  (nr 15) (165.52 KB),
 • regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli lub innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego  (nr 5) (1120.03 KB),
 • wyrażenia opinii na umorzenie wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych położonych w Mysłowicach przy ul. Wielkiej Skotnicy  /   oraz przy ul. Różyckiego  /   (nr 2) (66.35 KB),
 • wyrażenia opinii na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej  /   (nr 3) (55.89 KB),
 • uchylenia Uchwały Nr LVII/933/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Miasta Mysłowice  (nr 25) (795.04 KB),
 • określenia zasad umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii  (nr 26) (2042.28 KB),  autopoprawka (56.52 KB),
 • zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19  (nr 27) (4543.48 KB),  autopoprawka (74.36 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Niepodległości  (nr 12) (139.43 KB),
 • zmiany Uchwały Nr XXII/274/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty  (nr 9) (581.2 KB),
 • uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody  (nr 10) (81.71 KB),
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania  (nr 13) (13575.23 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 16) (2268.37 KB),
 • zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 17) (1509.37 KB),
 • zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 18) (1545.31 KB),
 • zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 19) (2515.35 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 20) (4467.38 KB),
 • zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 21) (2179.97 KB),  autopoprawka (1279.23 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 22) (2276.95 KB),
 • zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 23) (5581.77 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 24) (7064.04 KB),  autopoprawka (40.97 KB),  autopoprawka (447.66 KB).
 1. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również