Mysłowice - portal miejski m-ce.pl

Wiadomości z Mysłowic

Nowe zasady dotyczące stowarzyszeń zwykłych

 • Dodano: 2018-01-03 08:00, aktualizacja: 2018-01-03 08:18

Nowelizacja ustawy z dnia 7 kwietnia 2016 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.) wprowadziła nowy kształt stowarzyszeń zwykłych to jest tworzenie ich od nowa.

Nowe stowarzyszenia zwykłe rejestrują się  w nowej ewidencji. Te, które już działają, żeby uzyskać nowe uprawnienia, też się do tej ewidencji zgłoszą. W czerwcu 2018 r. brak wpisu do ewidencji będzie oznaczał rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.                                                                             

Liczba osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia zwykłego nie zmienia się po wejściu w życie przepisów nowelizacji. Nadal trzeba zebrać co najmniej trzy osoby. Uchwalają one regulamin, który powinien zawierać:

 • nazwę stowarzyszenia zwykłego,
 • cel lub cele stowarzyszenia,
 • teren i środki działania,
 • siedzibę,
 • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
 • zasady dokonywania zmian regulaminu,
 • sposób nabycia i utraty członkostwa,
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenia zwykłe mogą powoływać zarządy i organy kontroli wewnętrznej. Znajdzie to odzwierciedlenie w regulaminie. I tak, stowarzyszenie, które będzie chciało mieć zarząd, zapisze w regulaminie:

 • tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu,
 • kompetencje,
 • warunki ważności jego uchwał,
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

Podobnie, jeśli będzie planowało powołać organ kontroli wewnętrznej, dopisze do regulaminu tryb wyboru i uzupełniania oraz jego kompetencje.

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń składa się do właściwego starosty ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Stowarzyszenia mające siedzibę w Mysłowicach składają wniosek do Prezydenta Miasta Mysłowice. Wniosek może złożyć przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd (jeśli stowarzyszenie zwykłe zdecydowało się na jego powołanie).

Do wniosku trzeba dołączyć:

 • regulamin działalności,
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest jawna i udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy będzie miał prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

W ewidencji znajdziemy następujące dane:

 • nazwę stowarzyszenia zwykłego, jego cel lub cele, teren i środki działania oraz adres siedziby,
 • imię i nazwisko przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 • imię i nazwisko członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 • informacje o regulaminie działalności i jego zmianach,
 • informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego,
 • informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego,
 • imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego,
 • informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków, o których mowa w rozdziale 3. (Rozdział 3 Prawa o stowarzyszeniach opisuje środki umożliwiające organowi nadzoru interweniowanie kiedy w stowarzyszeniu łamane jest prawo).

Działające dziś stowarzyszenia zwykłe, będą miały do wyboru:

 • dostosować swoje regulaminy i zasady działania do nowych przepisów i uzyskać wpis do nowej ewidencji prowadzonej przez starostę,
 • nie dostosowywać regulaminów i nie uzyskiwać wpisu.

Informacji udziela: Anna Madeja Wydział Rozwoju Miasta Plac Wolności 2 tel. (32) 31-71-117 e-mail: a.madeja@um.myslowice.pl

Pliki do pobrania: TUTAJ.

Nowe zasady dotyczące stowarzyszeń zwykłych

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.