Mysłowice - portal miejski m-ce.pl

Wiadomości z Mysłowic

Odśnieżanie chodników

  • Dodano: 2017-12-01 08:30, aktualizacja: 2017-12-01 08:40

W związku z nastaniem zimowych warunków pogodowych oraz ze względu na prognozowane intensywne opady śniegu Straż Miejska Mysłowice przypomina o przepisach zawartych w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

„Art.5.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”

Należy zaznaczyć, że przez pojęcie „właściciel nieruchomości” rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (Art. 2 ust. 1 pkt 4).

Za skutki wypadków, które będą spowodowane nieuprzątniętym chodnikiem odpowiedzialny jest właściciel. W wypadku incydentu, np. złamania nogi przez przechodnia na oblodzonym chodniku, odpowiedzialność za to ponosi właściciel posesji, na którym spoczywa obowiązek uprzątania danego odcinka.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.