Mysłowice - portal miejski m-ce.pl

Wiadomości z Mysłowic

Osoby niepełnosprawne w Mysłowicach mają łatwiej

  • Dodano: 2017-01-11 07:45, aktualizacja: 2017-01-10 14:37

Od listopada 2016 r. dzięki przystąpieniu Mysłowic do projektu „Żyć sprawniej” 18 osób niepełnosprawnych korzysta z usług asystenckich dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz od stycznia 2017 r. grupa 10 osób niesamodzielnych korzysta z usług opiekuńczych. Projekt potrwa do końca bieżącego roku i jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej z Katowic (FRES).

Celem projektu jest przede wszystkim ułatwienie dostępu do usług społecznych, m.in. dotarcie do odpowiedniego specjalisty, instytucji czy urzędu, dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem i rozwój usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych na terenie Mysłowic. Usługi te są świadczone w warunkach domowych oraz rodzinnych, aby umożliwić ww. mieszkańcom sprawne funkcjonowanie w ich naturalnym środowisku, co sprzyja podtrzymywaniu relacji rodzinnych i sąsiedzkich oraz włączaniu w życie społeczności lokalnej.

W ramach projektu osoby niepełnosprawne zostały objęte kompleksowym świadczeniem usług asystenckich dostosowanych do ich indywidualnych możliwości (stopnia i rodzaju niepełnosprawności i samodzielności) oraz potrzeb. Asystent osoby niepełnosprawnej rozpoznaje potrzeby uczestnika oraz pomaga w rozwiązywaniu jego problemów życiowych (np. mieszkaniowych, finansowych). Ułatwia uczestnikowi dotarcie do odpowiedniego specjalisty lub instytucji czy urzędu. Wskazuje możliwości skorzystania z różnorodnych usług medycznych, ofert kulturalnych i rekreacyjnych. Doradza w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub podjęcia pracy. Pomaga również w budowaniu i podtrzymywaniu więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Asystent poprzez odpowiednie motywowanie, aktywizację i wsparcie przywraca uczestnikowi możliwość bardziej sprawnego i samodzielnego funkcjonowania w społeczności lokalnej.

Natomiast osoby niesamodzielne zostały objęte usługami opiekuńczymi w formie pomocy sąsiedzkiej. Polega ona na wspieraniu uczestnika w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, których nie jest on w stanie wykonywać samodzielnie z uwagi na swój wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność. Sąsiad/sąsiadka pomaga uczestnikowi projektu w zabiegach higienicznych i pielęgnacji, przygotowywaniu posiłków oraz utrzymaniu czystości w mieszkaniu. Ponadto załatwia sprawy urzędowe, zaopatruje uczestnika w żywność i leki, ustala wizyty lekarskie, natomiast podczas pobytu w szpitalu - odwiedza. Często organizuje również czas wolny i zapewnia uczestnikowi kontakty ze środowiskiem. Jego życzliwa i akceptująca postawa przezwycięża poczucie osamotnienia i izolacji społecznej uczestnika. Po zakończeniu projektu usługi te zostaną utrzymane przez okres kolejnego roku.

Wartość projektu to blisko 287 tys. zł, z czego dofinansowanie stanowi aż 93%. Pozostałą kwotę, w wysokości około 14,5 tys. zł, czyli 5,05% wartości zadania, poniesie miasto oraz około 5,6 tys. zł, co stanowi 1,95% poniesie FRES.

Miasto Mysłowice przystąpiło do realizacji projektu „Żyć sprawniej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.