Wiadomości z Mysłowic

Sesja Rady Miasta

 • Dodano: 2018-01-23 08:30, aktualizacja: 2018-01-23 09:56

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

Posiedzenie można śledzić na żywo na ITVM.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 listopada 2017 roku oraz z dnia 21 grudnia 2017 roku.

3. Przyjęcie sprawozdań z pracy Rady Miasta i jej organów za rok 2017.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • zmiany Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach  (nr 2) (136.06 KB);
 • uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach na rok 2018  (nr 11) (1141.02 KB);
 • przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020”  (nr 14) (623.26 KB);
 • przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na terenie Miasta Mysłowice na lata 2018-2020”  (nr 15) (749.89 KB);
 • określenia trybu udzielania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, trybu rozliczania tych dotacji oraz trybu o zakresu kontroli prawidłowości ich poprania i wykorzystania  (nr 3) (547.57 KB);
 • zmiany Uchwały Nr XLIV/711/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku bankowym dochody, źródeł tych dochodów i ich przeznaczania oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania  (nr 4) (65.43 KB);
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz w Mysłowicach  (nr 5) (172.27 KB);
 • zmiany Uchwały Nr VII/93/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice  (nr 1) (769.77 KB);
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach za 2017 rok  (nr 12) (220.48 KB);
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na okres 20 lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Katowickiej  (nr 7) (601.44 KB);
 • zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ul. Rzemieślniczej na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 lat, a nieruchomość została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę  (nr 8) (564.34 KB);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Partyzantów w Mysłowicach  (nr 9) (556.74 KB);
 • wyrażenia zgody na zamianę prawa własności zabudowanego gruntu Gminy Mysłowice położonego przy ul. Ludomira Różyckiego, na prawo własności zabudowanego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Feliksa Nowowiejskiego, bez obowiązku wzajemnych dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości  (nr 10) (851.8 KB);
 • wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy położonego przy ul. Rynek 24a w trybie bezprzetargowym na rzecz Państwa Aleksandry i Piotra Barczyk  (nr 13) (365.82 KB);
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2018 rok  (nr 16) (1968.94 KB);
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 17) (4707.46 KB).

5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie między sesjami Rady Miasta.

6. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

7. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym:

 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec realizacji na terenie Miasta Mysłowice eksploatacji węgla kamiennego w złożu „Brzezinka I”  (nr 6) (112.87 KB).

8. Zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych.

9. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.