Wiadomości z Mysłowic

Stop pożarom traw 2022

  • Dodano: 2022-03-29 07:00, aktualizacja: 2022-03-28 20:45

Mysłowiccy strażacy równolegle z działaniami związanymi z udzielaniem pomocy Ukraińskim uchodźcom oraz dowożeniem tlenu do placówek medycznych gaszą pożary traw.

Na terenie Mysłowic odnotowano już 11 interwencji związanych z pożarami łąk. Niestety powyższy proceder związany z wypalaniem traw nadal ma miejsce, dlatego przypominamy, że wypalanie traw, łąk i nieużytków jest zabronione.

O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. z dnia 18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 pkt. 12: „Kto (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwaryŚ – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Jakie są kary za palenie traw?

Ponadto powyższa kwestia ujęta została w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. z dnia 16 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275) z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (tj. z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2008) z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2345) z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują celem ich eliminacji znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych, mogą również zagrozić budynkom, lasom oraz innym obiektom. Od pożarów traw często dochodzi do pożarów poszycia leśnego oraz drzewostanu.  

Wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych szkodliwych zarówno dla ludzi jak i zwierząt.
Wypalanie traw stanowi również przyczynę śmierci zwierząt, niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami.

Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni podczas działań związanych z ratowaniem życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi stwarzających zagrożenie poprzez wypalanie traw, zaangażowani strażacy nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę potrzebni.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również