Mysłowice - portal miejski m-ce.pl

Wiadomości z Mysłowic

Złóż wniosek o dotację na ogrzewanie ekologiczne!

  • Dodano: 2014-10-01 13:15, aktualizacja: 2017-11-29 13:03

Wciąż trwa nabór wniosków o dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne. O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne, które zamieszkują na stałe na terenie miasta Mysłowice, a wymiana systemu ogrzewania ma miejsce w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Mysłowic.

Dotacje przyznaje się na zakup i montażu następujących ekologicznych urządzeń grzewczych:

- wykorzystujących gaz z sieci miejskiej;

- wykorzystujących gazy płynne;

- wykorzystujących olej opałowy;

- wykorzystujących energię elektryczną;

- wykorzystujących energię ziemi (pompy ciepła);

- wykorzystujących jako źródło energii biomasę np. pellety, brykiety drzewne, słomę, i inne z pełną automatyką procesu spalania;

- niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe nowej generacji z okresowym lub automatycznym załadunkiem paliwa (kotły retortowe z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym), nieposiadające dodatkowego rusztu, posiadające aktualne na dzień zakupu kotła świadectwo badań energetyczno – emisyjnych na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” w klasie A lub równoważnej.

Nie przyznaje się dotacji:

ñ na zakup kotłów komorowych;

ñ na zakup przenośnych urządzeń grzewczych;

ñ na wymianę istniejącego proekologicznego sposobu ogrzewania;

ñ na instalowanie ogrzewania ekologicznego w nowo budowanych obiektach;

ñ na zakup kolektorów słonecznych zainstalowanych na potrzeby ciepłej wody użytkowej;

ñ na poniesione koszty wykonania prac projektowych, wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej i elektrycznej, odbiorów kominiarskich, zakupu dodatkowego wyposażenia, kosztów zakupu i montażu instalacji wewnętrznej oraz kosztów eksploatacji urządzenia grzewczego.

Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku mieszkalnym lub w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym oraz brak innego źródła ogrzewania, za wyjątkiem:

ñ wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym;

ñ gdy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków;

w w/w przypadkach należy usunąć połączenie pieca z przewodem kominowym

ñ użytkowania kominka dekoracyjnego opalanego drewnem pod warunkiem, iż urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń.

WYMAGANE DOKUMENTY

ñ Kserokopia zapłaconych faktur lub zapłaconych rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę;

ñ Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu/budynku, w którym będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania oraz w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości - zgodę właściciela (współwłaścicieli) na dokonanie zmiany ogrzewania;

ñ Oświadczenie o likwidacji palenisk węglowych / kotłów c.o. opalanych paliwem stałym;

ñ Kserokopia dowodu osobistego;

ñ W przypadku ogrzewania na paliwo stałe dodatkowo świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” lub równoważne świadectwo przyznawane przez uprawnione do tego instytuty, laboratoria.

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

W przypadku składania dokumentów osobiście należy je złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy urzędu.

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek - 7.30 – 17.00

Wtorek-czwartek - 7.30 – 15.30

Piątek - 7.30 – 14.00

W przypadku składania dokumentów pocztą tradycyjną, dokumentację należy przesłać na adres:

Urząd Miasta Mysłowice

Wydział Ochrony Środowiska

ul. Powstańców 1

41-400 Mysłowice

OPŁATY

Wniosek jest wolny od opłat.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Opłatę skarbową należy uiścić:

ñ przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Mysłowice

57 1050 1214 1000 0023 5654 7055 ING BANK ŚLĄSKI

ñ gotówką

1.    w kasie Urzędu Miasta, ul. Powstańców 1 (kasa czynna w godzinach pracy urzędu);

2.    w placówce pocztowej (za dodatkową opłatą);

3.    w oddziale ING Bank Śląski na terenie Mysłowic (bez dodatkowej opłaty).

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY

Wnioski o dotację będą rozpatrywane według kolejności ich składania do momentu wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie miasta w danym roku na ten cel. Informacja o zakończeniu przyjmowania wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na internetowej stronie miejskiej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku wpływu dodatkowych środków. Niezrealizowane wnioski tracą ważność z upływem roku kalendarzowego. Mieszkańcy, którzy złożą wniosek, a dla których zabraknie środków, zostaną o tym fakcie poinformowani w formie pisemnej.

Wniosek o udzielenie dotacji podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Wniosek niespełniający wymogów formalnych lub merytorycznych podlega odrzuceniu, o którym to fakcie wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. Decyzja w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dotacji jest ostateczna.

KONTAKT

Wydział Ochrony Środowiska

tel. 32 31 71 100 w. 407

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice - przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza w roku 2014 określa Uchwała Nr LVI/1083/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.