Wiadomości z Mysłowic

Społeczeństwo polskie coraz starsze – Silversi przejmują stery

  • Dodano: 2024-01-17 11:45, aktualizacja: 2024-01-18 13:04

W Polsce obserwuje się obecnie wyraźne zmiany w strukturze demograficznej ludności. Społeczeństwo się starzeje, a odsetek osób w wieku poprodukcyjnym systematycznie rośnie. Zjawisko to niesie ze sobą szereg konsekwencji zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym.

Demograficzne zmiany w Polsce – analiza statystyk wiekowych

Proces starzenia się ludności w Polsce jest konsekwencją kilku czynników demograficznych. Przede wszystkim obserwuje się systematyczny wzrost przeciętnego trwania życia. W 2020 roku przeciętne dalsze trwanie życia w chwili urodzenia wynosiło dla mężczyzn 74 lata, a dla kobiet aż 81 lat. Jeszcze w 1990 roku wartości te kształtowały się na poziomie odpowiednio 66 i 75 lat.

Jednocześnie zauważalny jest spadek dzietności, czyli liczby urodzeń przypadających na kobietę. Współczynnik dzietności w Polsce od lat utrzymuje się poniżej poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń, który wynosi 2,1. W 2020 roku wskaźnik ten osiągnął wartość 1,378 i był jednym z najniższych w Europie.

Te czynniki powodują, że udział osób w wieku 65 lat i więcej systematycznie rośnie i powstają kolejne projekty skierowane do nich, jak https://seniore.pl. Jeszcze w 1990 roku odsetek ten wynosił 10,2%. W 2020 roku seniorzy stanowili już 17,7% ludności Polski. Prognozy wskazują, że do 2050 roku odsetek osób w wieku poprodukcyjnym może sięgnąć nawet 34%.

Silversi na rynku pracy – jak zmienia się struktura zatrudnienia

Starzenie się społeczeństwa niesie ze sobą konsekwencje także na rynku pracy. Pracodawcy muszą mierzyć się z coraz mniejszą podażą młodej siły roboczej i rosnącym udziałem pracowników w starszym wieku.

W 2020 roku w Polsce było już prawie 2,5 mln pracujących w wieku 55-64 lata, podczas gdy jeszcze w 2010 roku liczba ta nie przekraczała 1,5 mln. Szacuje się, że do 2050 roku odsetek osób aktywnych zawodowo w grupie 55+ może wzrosnąć nawet do 40%.

Oznacza to konieczność dostosowania polityki personalnej i organizacji pracy do potrzeb starszych pracowników. Chodzi m.in. o elastyczne formy zatrudnienia, ergonomiczne stanowiska pracy, szkolenia uwzględniające specyfikę uczenia się osób starszych oraz wsparcie w radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Jednocześnie rośnie przedsiębiorczość wśród seniorów, którzy po przejściu na emeryturę nie chcą rezygnować z aktywności zawodowej i decydują się założyć własną firmę. Stanowią oni cenny kapitał ludzki i zawodowy, z którego warto korzystać.

Wpływ starzenia się społeczeństwa na polską gospodarkę

Zjawisko starzenia się społeczeństwa stanowi wyzwanie dla polskiej gospodarki, które wymaga przemyślanych działań. Obserwuje się, że zwiększająca się liczba osób w wieku emerytalnym może wpłynąć na obniżenie dynamiki wzrostu gospodarczego kraju. Jest to efekt zmniejszającej się liczby osób aktywnych zawodowo, co bezpośrednio przekłada się na ograniczenie możliwości produkcyjnych.

Wraz ze wzrostem udziału seniorów w społeczeństwie, rosną wydatki na emerytury oraz opiekę zdrowotną. To z kolei generuje dodatkowe obciążenia dla budżetu państwa. Aby zapobiec potencjalnym problemom finansowym, niezbędne jest dostosowanie systemów emerytalnego i zdrowotnego do nowych realiów demograficznych.

Jednakże nie można pominąć pozytywnych aspektów związanych z aktywnością starszych osób. Seniorzy, dysponujący często znacznymi oszczędnościami i majątkiem, mogą przyczynić się do pobudzenia popytu wewnętrznego. Ich doświadczenie życiowe i coraz lepsze wykształcenie sprawiają, że są cennym zasobem na rynku pracy. Wykorzystanie ich potencjału zawodowego i konsumpcyjnego może stać się jednym z rozwiązań, które zniwelują negatywne skutki starzenia się populacji.

Polityka senioralna w Polsce – odpowiedź na potrzeby starszego pokolenia

W Polsce polityka senioralna stanowi ważny filar działań społecznych, których celem jest umożliwienie starszym obywatelom cieszenia się pełnią życia w zdrowiu i niezależności.

Jednym z głównych obszarów jest zdrowie i samodzielność osób starszych. W tym kontekście istotne jest promowanie zdrowego trybu życia, który może przyczynić się do poprawy ich dobrostanu. Współpraca z sektorem medycznym i infrastrukturą ochrony zdrowia jest kluczowa, aby zapewnić seniorom dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej.

Równie ważna jest kwestia dostosowania kadry medycznej do specyficznych potrzeb starszego pokolenia. To nie tylko kwestia odpowiedniego szkolenia personelu, ale również dostosowania usług medycznych, tak aby były one jak najbardziej dostępne i skrojone na miarę potrzeb seniorów.

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, takich jak telemedycyna czy e-konsultacje, może znacząco ułatwić dostęp do specjalistycznej opieki, szczególnie w przypadku osób mających trudności z poruszaniem się.

Polityka senioralna ściśle wiąże się również z polityką mieszkaniową. Dostosowanie przestrzeni mieszkalnych do potrzeb osób starszych, poprzez budowę specjalnych mieszkań senioralnych czy adaptację istniejącej infrastruktury, jest kluczowe dla zapewnienia im komfortu i bezpieczeństwa.

Nie można zapominać o edukacji, która odgrywa ważną rolę w życiu seniorów. Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz inne formy kształcenia ustawicznego pozwalają na rozwój intelektualny i społeczny, co jest niezwykle ważne dla zachowania aktywności umysłowej i integracji z otoczeniem.

Polityka senioralna w Polsce powinna być elastyczna i dostosowana do indywidualnych potrzeb starszych osób, a także do możliwości, jakie oferują lokalne społeczności. Tylko w ten sposób można osiągnąć cel, jakim jest zapewnienie seniorom możliwości aktywnego i satysfakcjonującego życia na każdym etapie starości.

Karolina GoikKarolina Goik
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.