Wiadomości z Mysłowic

Wystąp o odszkodowanie za szkody górnicze. Zobacz jak!

  • Dodano: 2019-12-23 17:30

Mieszkający na terenach górniczych i pogórniczych muszą brać pod uwagę możliwość uszkodzenia swojego domu lub gruntu przez ruch podziemnego zakładu górniczego. Wskazujemy jak odzyskać z tego tytułu odszkodowanie i sygnalizujemy zagrożenia wynikające z wejścia w spór z kopalnią.

Szkoda górnicza może przyjąć postać straty lub utraconej korzyści, którą poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby nie doznał szkody. Likwidacja tej szkody przebiega co do zasady przez przywrócenie stanu poprzedniego nieruchomości (np. prostowanie bryły budynku lub rekultywację gruntu) bądź odszkodowanie w formie pieniężnej. Sposób likwidacji szkody górniczej zależy od wyboru poszkodowanego.

Przedsiębiorcy górniczy, tacy jak np. Polska Grupa Górnicza, w 2018 roku na likwidację szkód górniczych przeznaczyli łącznie ponad 370 milionów złotych. Kwota ta rośnie średnio o 40% rocznie. Nie zwlekaj! Działaj i już dzisiaj zlikwiduj szkody górnicze na swojej nieruchomości.

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ O ODSZKODOWANIE?

Zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który prowadzony jest zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze nie można się sprzeciwić (art. 144 PGiG, Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981, ze zmianami). Można jednak domagać się naprawienia powstałej w wyniku tego szkody. Podstawą jest wykazanie związku przyczynowego pomiędzy ruchem zakładu górniczego a szkodą.

Wystąpić o odszkodowanie za szkody górnicze może osoba fizyczna lub przedsiębiorca będący właścicielem, dzierżawcą, zarządcą bądź użytkownikiem obiektu bądź gruntu, na którym wystąpiły szkody. Gdy dom lub mieszkanie zostały uszkodzone lub doszło do ich utraty, obniżył się standard życia mieszkańców uszkodzonego obiektu, bądź też pogorszyła się sytuacja finansowa właściciela nieruchomości z powodu zmniejszenia się jej wartości – przysługuje nam odszkodowanie za szkody górnicze.

WNIOSEK O LIKWIDACJĘ SZKODY GÓRNICZEJ

Wniosek o likwidację szkody górniczej (najlepiej w formie pisemnej) dostarczyć można osobiście, za pośrednictwem poczty lub w postaci elektronicznej (faks, e-mail,). Wniosek musi obejmować minimum: dane osobowe lub rejestrowe poszkodowanego, tytuł prawny do nieruchomości (własność, dzierżawa, itp.), położenie nieruchomości, datę dowiedzenia się o szkodzie, jej opis, a także wybrany sposób likwidacji szkody (przywrócenie stanu poprzedniego lub ekwiwalent pieniężny).

Zobowiązany do likwidacji szkody jest przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, w wyniku którego powstała szkoda, ewentualnie inny podmiot prowadzący działalność uregulowaną PGiG. Jeśli nie sposób ustalić, kto wyrządził szkodę, odpowiedzialnością za nią obciążany jest przedsiębiorca, który w dniu odkrycia szkody miał prawo do prowadzenia na obszarze górniczym, w granicach którego wystąpiła szkoda, działalność regulowaną ustawą. Jeśli przedsiębiorca odpowiadający za szkodę nie istnieje i nie pozostawił żadnego następcy prawnego, odpowiedzialność za szkodę przechodzi na Skarb Państwa.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE DOPIERO PO POSTĘPOWANIU UGODOWYM

Wniosek o likwidację szkód górniczych to jedynie początek obowiązkowego postępowania ugodowego. Na tym etapie przedsiębiorca górniczy zazwyczaj neguje swoją odpowiedzialność za szkodę lub próbuje zaniżyć jej wartość. Szkody na budynku mogą zostać zakwestionowane np. z racji domniemanego zużycia naturalnego (wynikającego z upływu czasu), nieodpowiedniego użytkowania obiektu (brak lub niedostateczne naprawy), lub też wady konstrukcyjne.

Negatywna w skutkach dla poszkodowanych praktykę stanowi także wymaganie od nich zrzeczenia się dalszych roszczeń z tytułu szkód górniczych, które ujawnione zostaną w przyszłości. Zgoda na takie postanowienie w treści ugody stanowić będzie poważną przeszkodę w przypadku dochodzenia naszych roszczeń w latach kolejnych, gdy wystąpią kolejne szkody lub gdy dojdzie do powiększenia tych istniejących.

Jeśli zaproponowana przez kopalnię kwota odszkodowania lub kwota przeznaczona na remont wydaje się nam niewystarczająca, otrzymamy odmowę lub brak jakiejkolwiek odpowiedzi na nasze żądania w terminie 30 dni od złożenia wniosku możemy dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

SZKODY GÓRNICZE MOGĄ SIĘ PRZEDAWNIĆ

Roszczenia o naprawę szkód pochodzenia górniczego objęte są 5-letnim okresem przedawnienia. Okres ten liczy się od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o istnieniu szkody. Wraz z upływem tego terminu uzyskanie odszkodowania może być nieskuteczne. Niemniej, gdy:

  • przedsiębiorca górniczy celowo opóźnia postępowanie ugodowe, chcąc wywołać wrażenie, że szkoda zostanie naprawiona bez konieczności kierowania pozwu do sądu,
  • sytuacja życiowa osób poszkodowanych i postać szkody jest wyjątkowa,
  • poziom wiedzy osób poszkodowanych nt. eksploatacji górniczej i możliwości dochodzenia z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych jest niewystarczający,
  • roszczenie jest powiązane z zagrożeniem utraty domu mieszkalnego,
  • zostanie wzięty pod uwagę czas, który upłynął od przedawnienia roszczenia

to zarzut ze strony kopalni o przedawnieniu szkody górniczej może zostać uznany za tzw. nadużycie prawa podmiotowego.

SPECJALISTYCZNE DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY GÓRNICZE

Pogmatwane procedury i niezrozumiałe przepisy prawa z zakresu szkód górniczych sprawiają, że warto powierzyć swoją sprawę specjalistom z odpowiednim doświadczeniem i kompetencjami. Profesjonalne przygotowanie do negocjacji z zakładem górniczym i skrupulatne ustalenie treści ugody pozwala zapobiec wielu problemom, także przed sądem.

„Kompensata” Sp. z o.o. specjalizuje się w szkodach górniczych na Śląsku od 2011 roku. Współpracuje z kancelarią radcy prawnego, geologami, inżynierami budownictwa, geodetami i mierniczymi, kosztorysantami. Nie pobiera żadnych opłat zaliczkowych ani innych opłat w trakcie prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie to wyłącznie prowizja stanowiąca procent kwoty wywalczonego dla Klienta odszkodowania. Doceniana za wysoki poziom świadczonych usług oraz bardzo dobre zrozumienie oczekiwań Klientów, wyrażone poprzez zaangażowanie w ich sprawy, kreatywne podejście, terminowość i dokładność.

Przekonaj się dlaczego warto oraz umów się na darmowe i niezobowiązujące spotkanie!

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.