Wiadomości z Mysłowic

Konsultacje planów miejscowych

 • Dodano: 2018-07-24 10:30

Trwają konsultacje społeczne dotyczące dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Morgi oraz Wielka Skotnica-Katowicka-Bończyka.

W lipcu odbyły się spotkania konsultacyjne, a na wszelkie uwagi, które może zgłaszać dowolna osoba, czekamy jeszcze do 6 sierpnia.

Akt prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), po uchwaleniu przez Radę Miasta, stanowi podstawę do wydawania konkretnych decyzji administracyjnych, dotyczących tego, co może powstawać na danym obszarze. Określa m.in. przeznaczenie, zasady zabudowy, zagospodarowania terenu, wskaźniki: zabudowy, powierzchni zielonych itp. czy rozmieszczenie ewentualnych inwestycji.

Istotnym jest fakt, że cała procedura planistyczna to proces długotrwały i wieloetapowy. Zainteresowani możliwością uczestniczenia w procesie tworzenia planu mają możliwość wnoszenia swoich uwag na określonych etapach procedury, która generalnie wygląda następująco:

 • Podjęcie uchwały przez Radę Miasta o przystąpieniu do sporządzenia MPZP.
 • Ogłoszenie w prasie lokalnej o przystąpieniu do planu i możliwości składania wniosków do planu z podaniem terminu w jakim są zbierane wnioski.
 • Analiza aktualnej sytuacji oraz uwarunkowań, zapytanie organów zewnętrznych i wewnętrznych o ich uwagi lub wnioski. Czas trwania: minimum 1 miesiąc.
 • Sporządzenie projektu planu w związku z wynikami analiz i otrzymanymi wnioskami w zgodności z ustaleniami „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice”. Sporządzenie prognozy wpływu planu na środowisko przyrodnicze. Czas trwania: 2 – 4 miesiące.
 • Skierowanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień przez organy zewnętrzne i wewnętrzne (sąsiednie gminy, urząd wojewódzkim, urząd marszałkowski, regionalny dyrektor ochrony środowiska, dyrektor okręgowego urzędu górniczego, zarządcami dróg, policją, strażą pożarną czy konserwatorem zabytków. Czas trwania: ok. 2 miesiące.
 • Uwzględnienie stanowisk ww. organów w projekcie planu. Opracowanie analizy skutków ekonomicznych wejścia w życie planu. Czas trwania: ok. 2 miesiące.
 • Wyłożenie planu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni – ogłoszenie w prasie lokalnej. W czasie wyłożenia organizowana jest dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie.
 • Składanie uwag do planu (przez cały czas wyłożenia planu do publicznego wglądu oraz w terminie nie krótszym niż 14 dni od upływu terminu zakończenia wyłożenia) – stosowna informacja odnośnie terminów jest podawana w w/w ogłoszeniu.
 • Rozpatrywanie uwag do planu przez prezydenta miasta w zgodności z ustaleniami obowiązującego „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice” w terminie nie dłuższym niż 21 dni od momentu upływu terminu na składanie uwag.
 • Wprowadzenie zmian do planu w wyniku pozytywnego rozpatrzenia uwag przez prezydenta miasta. Czas trwania: ok. 2 miesiące.
 • W wypadku zaistnienia konieczności powtórnego opiniowania lub wyłożenia z powodu wprowadzonych zmian procedura „wraca” do pkt. 4 (!).
 • Przekazanie projektu planu z nieuwzględnionymi uwagami do Rady Miasta w wypadku skutecznego „zamknięcia” procedury w pkt. 10.
 • Stwierdzenie przez Radę Miasta, że projekt planu nie narusza ustaleń „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice” oraz uchwalenie MPZP.
 • Sprawdzenie poprawności podjętej uchwały przez wojewodę oraz ogłoszenie w dzienniku urzędowym. Czas trwania: ok. 30 dni.
 • Warto zwrócić uwagę, jak czasochłonna jest cała procedura – przy szacunkowym określeniu czasu trwania i założeniu płynnego przebiegu poszczególnych etapów trwa ona minimum rok czasu. Dlatego tak istotnym jest zainteresowanie mieszkańców, radnych czy wszelkich organów w odpowiednich momentach, kiedy przyjmowane są uwagi lub można opiniować. Warto z tych możliwości skorzystać mogąc mieć w ten sposób wpływ na najbliższe otoczenie.

Na uwagi dotyczące ww. MPZP, czyli Morgi oraz Wielka Skotnica-Katowicka-Bończyka czekamy do 6 sierpnia br. Po tym terminie zostaną rozpatrzone wszelkie złożone uwagi.


Źródło: UM Mysłowice

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również