Wiadomości z Mysłowic

Masz pomysł na zmianę swojej okolicy? Złóż wniosek o inicjatywę lokalną

 • Dodano: 2019-06-27 09:30

Masz pomysł na inwestycję w swoim otoczeniu? Jesteś gotowy zaangażować się w jej realizację? Zbierz grupę osób i złóżcie wniosek o inicjatywę lokalną. Nabór trwa do 31 lipca br.

Budowa piaskownicy, zagospodarowanie terenu zielonego przed blokiem, organizacja imprezy czy wolontariat, to tylko niewielki fragment zadań, które możesz zrealizować w ramach inicjatywy lokalnej.

Twój współudział w realizacji inwestycji może polegać na zaoferowaniu Twojej pracy, wkładzie finansowym lub rzeczowym. Przykładem wkładu osobowego może być prowadzenie zajęć, prace podwórkowe, remonty w pustostanach, wykonywanie projektów graficznych lub pomoc przy odrabianiu lekcji. Wkładem pieniężnym są wpłaty na rachunek gminy, przeznaczone na realizację danego przedsięwzięcia. Wkładem rzeczowym mogą być na przykład nagrody, ławki zakupione przez inicjatorów, dokumentacja budowlana wykonana na zlecenie mieszkańców, która posłuży do zrealizowania inwestycji.

Z wnioskiem o inicjatywę lokalną zwracasz się do Urzędu Miasta, który wesprze Cię rzeczowo, organizacyjnie lub finansowo. Kontakt: Anna Madeja a.madeja@um.myslowice.pl Kancelaria Prezydenta Miasta tel. (32) 31 71 117.

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę i opis inicjatywy,
 • podstawowe informacje o grupie inicjatywnej,
 • termin realizacji,
 • miejsce wykonania zadania,
 • cel inicjatywy i wskazanie jego spójności ze strategią rozwoju miasta,
 • określenie wkładu własnego wnioskodawcy (finansowego, rzeczowego, osobistego),
 • wysokość przyszłych nakładów na utrzymanie zrealizowanego przedsięwzięcia przez miasto Mysłowice,
 • określenie liczby osób, którym będzie służyć inicjatywa lokalna,
 • zakres rzeczowy zadania wraz z podziałem zadań i propozycją harmonogramu realizacji,
 • informację o wnioskowanym wsparciu rzeczowym, organizacyjnym, finansowym od miasta Mysłowice,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy,
 • opis dotychczas wykonanych prac, które przyczyniają się do osiągnięcia celu inicjatywy,
 • informacje na temat dotychczas zrealizowanych zadań we współpracy z administracją publiczną.

Do wniosku można dołączyć dokumenty stosowne do rodzaju podejmowanej inicjatywy, które są w posiadaniu wnioskodawców np.: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzje o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.

Zadania, które mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną obejmują zakres:

 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • działalności charytatywnej;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • rewitalizacji.
Google NewsSubskrybuj m-ce.pl z Google News

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również