Wiadomości z Mysłowic

Sesja Rady Miasta

 • Dodano: 2017-11-27 09:00

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

Posiedzenie można śledzić na żywo na ITVM.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 października 2017 roku.

3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Mysłowice, w tym rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mysłowice  (nr 1) (658.51 KB);

4. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • zmiany Uchwały Nr VII/93/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice  (nr 2) (513.11 KB);
 • zmiany Uchwały Nr VII/92/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice  (nr 3) (630.98 KB);
 • zmiany Uchwały Nr XXXV/524/17 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017 przeznaczonych na realizację zadań w Mysłowicach  (nr 4) (77.42 KB);
 • programu współpracy samorządu miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.  (nr 5) (575.61 KB);
 • nadania statutu Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach z siedzibą przy ul. Wielka Skotnica 84a  (nr 6) (751.46 KB);
 • stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach  (nr 7) (61.49 KB);
 • stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach w ponadpodstawową Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach  (nr 8) (65.92 KB);
 • stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach  (nr 9) (65.04 KB);
 • stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Walentego Roździeńskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 im. Walentego Roździeńskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach  (nr 10) (65.18 KB);
 • stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach  (nr 11) (61.43 KB);
 • określenia jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku bankowym dochody, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania  (nr 12) (184.92 KB);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Elizy Orzeszkowej 31  (nr 13) (107.94 KB);
 • zmiany Uchwały Nr XV/239/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków innym instrumentem płatniczym  (nr 14) (66.23 KB);
 • określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości  (nr 15) (1228.87 KB);
 • określenia wzorów formularzy na podatek rolny  (nr 16) (1078.27 KB);
 • określenia wzorów formularzy na podatek leśny  (nr 17) (604.61 KB);
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2017 rok  (nr 18) (1791.38 KB);
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 19) (1294.21 KB).

5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie między sesjami Rady Miasta.

6. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

7. Sprawy bieżące Rady Miasta

8. Zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych.

9. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.