Wiadomości z Mysłowic

Sesja Rady Miasta

 • Dodano: 2020-11-26 09:00, aktualizacja: 2020-11-26 10:38

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się sesja Rady Miasta Mysłowice w trybie zdalnym.

Transmisja na żywo

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2020 r.
 3. Jakość usług świadczonych przez Urząd Miasta Mysłowice i jednostki podległe.
 4. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Mysłowice.
 5. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • rozpatrzenia skargi Pana ... na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach  (nr 19) (126.46 KB),
 • rozpatrzenia skargi Pana ... na Dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach  (nr 20) (128.78 KB).
 1. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta.
 3. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:
 • przystąpienia Gminy Miasta Mysłowice do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich  (nr 1) (177.77 KB),
 • Rocznego programu współpracy samorządu miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.  (nr 7) (287.11 KB),
 • zmiany Uchwały Nr III/35/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie stosowania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zmienionej Uchwałą Nr XV/220/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 listopada 2019 r.  (nr 2) (186.52 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Ptasiej  (nr 3) (3829.12 KB),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mysłowicach u zbiegu ulic: Cichej i Wiejskiej  (nr 4) (799.77 KB),
 • zmiany Uchwały Nr XI/170/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania  (nr 5) (170.14 KB),
 • zmiany Uchwały Nr LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych  (nr 6) (255.44 KB),
 • zatwierdzenia „Programu naprawczego SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach na lata 2021 – 2022”  (nr 9) (5679.91 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mysłowice porozumienia z Gminą Sosnowiec w sprawie udzielania przez Izbę Wytrzeźwień w Sosnowcu świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Mysłowice  (nr 10) (159.09 KB),
 • zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19  (nr 8) (295.83 KB),
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mysłowice  (nr 11) (270 KB),
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Mysłowice  (nr 12) (338.04 KB),
 • zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)  (nr 13) (250.78 KB),
 • zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  (nr 14) (154.26 KB),
 • zmiany Uchwały Nr XIX/279/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie Miasta Mysłowice, oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/311/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/279/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie Miasta Mysłowice  (nr 18) (103.84 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 15) (105.65 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 16) (84.37 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 17) (173.32 KB).
 1. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również