Wiadomości z Mysłowic

Urząd Miasta: Wprowadzenie istotnych preferencji dla przedsiębiorców

  • Dodano: 2021-03-02 06:30, aktualizacja: 2021-03-01 20:59

Na minionej sesji Rady Miasta Mysłowice zostały podjęte uchwały przewidujące wprowadzenie istotnych preferencji dla przedsiębiorców.

1. Uchwała w sprawie udzielania przez Gminę Miasto Mysłowice zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną stanowi program pomocy na nowe inwestycje.

Warunki skorzystania ze zwolnienia w pigułce:

  • przesłanie formularza, w którym przedsiębiorca wyrazi swój zamiar skorzystania ze zwolnienia (zgłoszenie nie ma charakteru wiążącego, zatem przedsiębiorca w każdej chwili może wycofać się ze swoich planów);
  • poinformowanie o rozpoczęciu inwestycji;
  • poniesienie kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w kwocie co najmniej 200.000 zł (wykaz kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.01.2015 r.);
  • przedsiębiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (wkład może pochodzić ze źródeł własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania – z wyłączeniem publicznych środków finansowych);
  • inwestycja powinna zostać zakończona w okresie 2 lat od daty zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy.

Okres zwolnienia obejmuje maksymalnie 4 lata od zakończenia inwestycji (bądź krócej, w przypadku wcześniejszego przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy).

2. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 2316 z późn. zm.) m.in. przewidziano kontynuację na terenie naszego kraju szereg dotychczasowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Ograniczenia objęły w dalszym ciągu funkcjonowanie placówek usługowych związanych z wyżywieniem oraz w zakresie działalności centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce. Korzystając z przewidzianej w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1842 z późn. zm.), wprowadzono zwolnienie z podatku od nieruchomości na terenie Mysłowic dla dwóch grup przedsiębiorców:

  • mikro i małych przedsiębiorców, których dotyczą w/w ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmujące branże ujęte w podklasie 56.10.A, 56.30 oraz 93.13.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności (ograniczenia wynikające z § 10 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 9 Rozporządzenia z dnia 21.12.2020r. – wraz z późniejszymi zmianami);
  • podmiotów gospodarczych, których – niezależnie od wielkości i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej – płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz które formalnie zawiesiły działalność gospodarczą.

Aby skorzystać ze zwolnienia wystarczy złożyć korektę deklaracji podatkowej (informacji podatkowej) wraz z załącznikami, o których mowa w Uchwale.

Ponadto na sesji podjęto uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Uchwała stanowi podstawę prawną umożliwiającą wszystkim mieszkańcom i przedsiębiorcom ubiegania się o ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych – głównie czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, czy opłaty związane z dzierżawą i użytkowaniem wieczystym gminnych nieruchomości.

Szczegółowe informacje w zakresie wszystkich uchwał można uzyskać w Urzędzie Miasta (Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji – Zespół ulg w spłacie należności Gminy Mysłowice i pomocy publicznej dla przedsiębiorców) lub pod numerem telefonu 32 31 71 348.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również