Wiadomości z Mysłowic

Stypendia uznaniowe dla dzieci i młodzieży – Mysłowice

 • Dodano: 2022-10-04 06:15, aktualizacja: 2022-10-03 21:18

Do 10 października w Biurze Podawczym Urzędu Miasta można składać wnioski o stypendia uznaniowe przyznawane w ramach "Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic".

Stypendia są przyznawane w trzech dziedzinach: naukowej, sportowej i artystycznej.

Stypendium można przyznać uczniom uczęszczającym do mysłowickich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce lub inne znaczące osiągnięcia w dziedzinie: nauki, kultury i sportu.

Kandydat do stypendium musi posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się, zgodnie z zapisem art.90t ust.4 ustawy o systemie oświaty, uczniowie mysłowickich szkół bez względu na miejsce zamieszkania (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1915 z późn.zm.):

 1. uczniowie – laureaci olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 2. uczniowie, którzy legitymują się osiągnięciami artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach itp.,
 3. uczniowie, którzy legitymują się osiągnięciami sportowymi na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim.

Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy – od września do czerwca.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą zgłaszać:

 • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, instytucji kulturalnych i sportowych;
 • Radni Rady Miasta Mysłowice;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Sam zainteresowany lub jego opiekun prawny.

Wnioskujący o przyznanie stypendium powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek;
 2. Zaświadczenie o otrzymanej ocenie z zachowania i średniej ocen za ostatni rok szkolny wystawione przez dyrektora szkoły;
 3. Opinia dyrektora szkoły;
 4. W przypadku absolwentów szkół ponadpodstawowych zaświadczenie o kontynuowaniu nauki;
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia ucznia, potwierdzone za zgodność z oryginałem (przez dyrektora szkoły, trenera).

Wniosek z załącznikiem zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Mysłowice w terminie do 10 października 2022 r.

Wnioski są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biurze Obsługi Mieszkańca i Wydziale Edukacji, a także w załączniku poniżej.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również